Allmänna Affärsvillkor - myWorld marknadsplats

Senast ändrad: 12.11.2019

 

Dessa allmänna affärsvillkor reglerar affärsförbindelsen mellan myWorld Sweden AB (”myWorld”) och användarna av myWorld marknadsplatsen (”du”) vid köp av varor på myWorld marknadsplatsen.

 

myWorld Sweden AB (myWorld)
c/o Wenner-Gren Center
Sveavägen 166, vån. 5
113 46 Stockholm, Sverige
customerservice.se@myworld.com
Telefon: 0046 (0)8 509 06 888
Fax: 0046 (0)8 509 06 880

 

Organisationsnummer: 556851-9481
Momsregistreringsnummer: SE556851948101

 

1.    TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

1.1. myWorld driver webbplatsen myWorld marknadsplats, på webbadressen se.myworld.com. På denna webbplats kan du köpa produkter från myWorld eller tredje part. myWorld har överlåtit den tekniska driften av myWorld marknadsplats och den logistiska och operativa administrationen av beställningar till mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Österrike, företagsregistreringsnr. FN 389134g.

 

1.2. Som komplement till detta gäller för dig även användarvillkoren för webbplatsen på se.myworld.com. Dessa allmänna affärsvillkor reglerar myWorlds och dina rättigheter och skyldigheter vid köp av en produkt från myWorld via myWorld marknadsplatsen.

 

1.3. Dessa allmänna affärsvillkor gäller följaktligen inte om du köper produkter från tredje part på myWorld marknadsplats. För köp av produkter från tredje part på myWorld marknadsplats gäller respektive företags allmänna affärsvillkor.

 

2.    MINDERÅRIGA

myWorld ger minderåriga, d.v.s. personer som inte har fyllt 18 år och inte har full rättslig handlingsförmåga, ingen tillgång till myWorld marknadsplatsen. Produkter för minderåriga kan bara köpas på myWorld marknadsplatsen av myndiga personer med rättslig handlingsförmåga.

 

3.    AVTALSSLUT

3.1. Din beställning av en produkt från myWorld på myWorld marknadsplatsen utgör ett anbud till myWorld att ingå ett köpeavtal. Om du lämnar en beställning till myWorld skickar myWorld ett meddelande till dig som bekräftar mottagandet av din beställning och innehåller detaljerna i beställningen (beställningsbekräftelse). Denna beställningsbekräftelse utgör ingen accept av ditt anbud, utan ger dig information om att din beställning har inkommit till myWorld. Ett köpeavtal kommer till stånd först när myWorld skickar den beställda produkten till dig och bekräftar leveransen med ett andra e-postmeddelande (leveransbekräftelse). Om din beställning skickas i mer än ett paket kan det hända att du får en separat leveransbekräftelse för varje paket. I så fall kommer ett separat köpeavtal för respektive leveransbekräftelse till stånd mellan dig och myWorld gällande de produkter som anges i den aktuella leveransbekräftelsen. Avtalspart är myWorld.

 

3.2. Om myWorld under behandlingen av din beställning (d.v.s. före leveransbekräftelsen) konstaterar att den produkt som du har beställt inte finns på lager, kommer du att få separat information om detta per e-post. Då kommer följaktligen inget köpeavtal till stånd för den beställda produkten.

 

3.3. För att, oaktat din ångerrätt enligt punkt 4 i dessa allmänna avtalsvillkor, kostnadsfritt annullera din beställning av en produkt innan leveransbekräftelsen har skickats, behöver du skicka ett e-postmeddelande till customerservice.se@myworld.com eller skriva ett meddelande till supporten på kontaktformuläret.

 

3.4. Du godkänner att du kan få fakturor elektroniskt. Elektroniska fakturor ställs till ditt förfogade i lagringsbart och printbart format på webbplatsen under ”Mitt konto“.

 

4.    LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT

Du kan ångra ingåendet av avtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen börjar löpa enligt följande:

a. Den dag då du tar varan i besittning;

b. Om avtalet gäller flera varor eller om en vara består av flera delar, den dag då du tar den sist levererade varan eller den sista delen av varan i besittning;

c. Vid regelbundna leveranser av varor under en viss period, den dag då du tar den först levererade varan i besittning.

d. Vid avtal om digitalt innehåll som levereras på annat sätt än genom ett fysiskt datamedium, den dag då avtalet sluts

 

Inga speciella formkrav gäller för ångerförklaringen. Tidsfristen har i vart fall hållits om du förklarar att du ångrar ditt köp och skickar din förklaring innan utgången av tidsfristen. Ångerförklaringen ska ställas till:

· myWorld Sweden AB, c/o Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, vån. 5, 113 46 Stockholm, customerservice.se@myworld.com

·  Du kan även lämna din förklaring på det därför avsedda formuläret som du hittar på: se.myworld.com. Du kan också utöva din ångerrätt genom att använda standardformuläret som finns på Konsumentverkets hemsida (konsumentverket.se) och skicka det till oss (per post eller e-post). 

 

Följder av utövandet av ångerrätten:

Genom utövandet av ångerrätten avslutas avtalsförhållandet mellan dig och myWorld och dina skyldigheter enligt detta avtalsförhållande upphör.

myWorld ska inom 14 kalenderdagar efter mottagandet av ångerförklaringen betala tillbaka det belopp som vi har fått från dig inklusive leveranskostnader. Om du uttryckligen har valt något annat leveranssätt än den prisvärda standardleverans som myWorld erbjudit, har du ingen rätt till återbetalning av de merkostnader som därigenom har uppkommit. myWorld kan vägra återbetalning till dess att vi antingen fått tillbaka varan eller du har lämnat ett bevis på att varan har sänts tillbaka, beroende på vilket som inträffar först. Detta gäller dock inte om myWorld har erbjudit sig att hämta varan själv.

 

I gengäld ska du inom 14 kalenderdagar efter att du har skickat iväg din ångerförklaring återlämna den erhållna varan plus eventuellt ersättning för värdeminskning av varan till myWorld, om värdeminskningen beror på att varan har hanterats på ett sätt som inte har varit nödvändigt för att kontrollera varans beskaffenhet eller dess egenskaper och funktionssätt. Du behöver dock inte skicka tillbaka varan om myWorld har erbjudit sig att själv hämta varan. Återlämningsfristen har hållits om varan avsänds inom tidsfristen. De direkta kostnaderna för återsändandet av varan ska du stå för; detta gäller inte om vi har förklarat att vi står för kostnaderna. myWorld hämtar varan på egen bekostnad om varan på grund av dess beskaffenhet vanligtvis inte kan skickas per post.

 

Ångerrätten gäller inte för avtal som

a. avser en vara eller tjänst vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som vi inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen,

b. avser en vara som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel,

c. avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal,

d. avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits,

e. avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra,

f. avser alkoholhaltig dryck till ett bestämt pris, när leverans inte kan ske inom 30 dagar och värdet på drycken vid leveransen beror på sådana svängningar på marknaden som vi inte kan påverka,

g. avser en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits,

h. avser lösnummer av en tidning eller en tidskrift,

i. avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om du uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt.

 

5.    ÖPPET KÖP

5.1. Utan att detta påverkar din lagstadgade ångerrätt, erbjuder myWorld möjligheten att lämna tillbaka en köpt vara inom 30 dagar efter mottagandet av varan. Du har följaktligen möjlighet att frånträda avtalet även efter att 14-dagarsperioden har gått ut (se punkt 4, lagstadgad ångerrätt), genom att skicka tillbaka varorna inom 30 dagar (tidsfristen börjar löpa när varorna erhålls).

 

5.2. Varorna anses återlämnade enligt punkt 5.1 om de återlämnas inom 30 dagar från den dag då du eller någon av dig anlitad tredje man (inte transportör eller distributör) har tagit den sista varan i beställningen i besittning.

 

5.3. Du har samma rättigheter att prova varorna som du skulle ha haft i en vanlig affär. Returrätten enligt denna punkt gäller dock bara om varorna skickas tillbaka i originalskick, oskadade och i originalförpackning. När det gäller produkter som av hälso- eller hygienskäl är förseglade förutsätter returen av produkten att förseglingen inte har brutits. Om produkterna inte återlämnas i ovannämnda tillstånd har vi rätt att vägra återlämnandet eller minska det belopp som vi betalar tillbaka till dig. Om du har valt betalningssättet faktura har vi rätt att fakturera dig för en eventuell värdeminskning.

 

5.4. För att undvika oklarheter påpekar vi att den rätt som vi ger enligt denna punkt 5 inte begränsar några lagstadgade rättigheter, exempelvis den lagstadgade ångerrätten (punkt 4) eller vårt felansvar. Möjligheten att återlämna varor enligt denna punkt 5 gäller inte för värdecheckar.

 

6.    PRISER

6.1. Alla priser som anges på myWorld marknadsplats är inklusive moms, d.v.s. moms är inräknad. Det angivna priset inkluderar dock inte leverans-, hanterings- och fraktkostnader. Priset samt leverans- hanterings- och fraktkostnaderna anges i beställningsöversikten.

 

6.2. Trots stora ansträngningar från myWorlds sida kan fel pris råka anges för produkter i myWorld-katalogen. myWorld kontrollerar priserna när vi behandlar din beställning och innan vi utlöser betalningen. Om en produkt har åsatts fel pris och det rätta priset är högre än det pris som anges på webbplatsen, kommer myWorld att kontakta dig innan varan skickas (d.v.s. innan leveransbekräftelsen skickas) för att fråga dig om du vill köpa produkten till rätt pris eller annullera beställningen. Om du är beredd att köpa varan till rätt pris, kan du beställa varan till detta pris inom en vecka. Om vi inte får något meddelande från dig kommer inget köpeavtal till stånd (se punkt 3.).

 

7.    BETALNING OCH FAKTURERING

7.1. myWorld använder sig av Adyen NV (”betaltjänstleverantör”) för att administrera betalningstransaktioner som görs via myWorld marknadsplatsen. myWorld överlåter sin fordran gentemot dig till betaltjänstleverantören så att betalning med befriande verkan endast kan göras till betaltjänstleverantören.

 

7.2. Betalning med kreditkort:

Vid betalning med kreditkort förfaller både varans pris och fraktkostnaderna till betalning Zug‑um-Zug när leveransbekräftelsen skickas till dig, d.v.s. beloppet förfaller till betalning när leveransbekräftelsen erhålls. Beloppet dras från ditt kreditkort på förfallodagen.

Om dragningen inte kan göras av skäl som du ansvarar för och vi därigenom förorsakas en skada är du skyldig att betala skadestånd till oss.

 

7.3. Betalning genom dragning från konto:

Vid betalning genom dragning från konto förfaller både varans pris och fraktkostnaderna Zug um-Zug när leveransbekräftelsen skickas till dig, d.v.s. beloppet förfaller till betalning när leveransbekräftelsen erhålls. myWorld genomför betalningen efter förfallodagen.

Om betalningen inte kan genomföras av skäl som du ansvarar för och vi därigenom förorsakas skada är du skyldig att erlägga skadestånd till oss.

 

7.4. Betalning med myWorld eVoucher:

Vid betalning genom myWorld eVoucher förfaller försäljningspriset inklusive fraktkostnader Zug um-Zug när leveransbekräftelsen skickas till dig, d.v.s. betalningen ska göras när leveransbekräftelsen erhålls. Betaltjänstleverantören drar efter förfallodagen av det tillgodohavande som uppkommer genom en myWorld eVoucher från priset inklusive fraktkostnader. Om priset inklusive fraktkostnader överstiger beloppet på en myWorld eVoucher, ska du under betalningsprocessen välja ett kompletterande betalningsmedel för att betala det restbelopp som kvarstår efter avdrag av myWorld eVouchern.

Om betalningen genom myWorld eVoucher inte kan göras av skäl som du ansvarar för och vi därigenom förorsakas skada är du skyldig att erlägga skadestånd till oss.

 

7.5. Du har inte rätt till något visst betalningssätt.

 

8.    ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Så långt tillåtet enligt lag förblir varorna myWorlds egendom till dess att hela betalningen har erlagts.

 

9.    LEVERANS

9.1.  Leveransen görs till den leveransadress som du som beställare har angett. På webbplatsen hittar du information om lagerstatus för produkter som säljs av myWorld (t.ex. på den aktuella produktsidan). myWorld vill göra dig uppmärksam på att alla uppgifter på myWorld marknadsplatsen om lagerstatus eller leverans av en produkt endast är preliminära uppgifter och ungefärliga riktvärden och inga bindande eller garanterade leveranstider. De utgör endast bindande åtaganden från myWorld om leveranstiden uttryckligen anges som bindande tid under leveransalternativ på myWorld marknadsplatsen.

 

9.2. Om det inte går att leverera till dig därför att den levererade varan är för stor för att tas in genom din ytterdörr eller lägenhetsdörr eller i din trappuppgång eller därför att du inte anträffas på den av dig angivna leveransadressen trots att du har fått meddelande om leveranstiden en rimlig tid i förväg, ska du stå för kostnaderna för den förfelade leveransen.

 

9.3. Transportskador

Synliga transportskador ska omgående reklameras till transportören. Dessutom ska du omgående anmäla synliga transportskador till myWorld. Dina lagstadgade rättigheter vid fel påverkas inte av detta. Meddelande lämnas till:

myWorld Sweden AB
c/o Wenner-Gren Center
Sveavägen 166, vån. 5
113 46 Stockholm, Sverige
customerservice.se@myworld.com

 

9.4. Felleveranser

Om det skulle hända att du av misstag inte får den beställda varan (d.v.s. det föreligger en felleverans) kan denna felleverans reklameras enligt punkt 10. Du ska returnera den fellevererade varan i det (obegagnade) skick som du har erhållit den. Dina lagstadgade rättigheter vid fel påverkas inte av detta.

Reklamationen görs till:

myWorld Sweden AB
c/o Wenner-Gren Center
Sveavägen 166, vån. 5
113 46 Stockholm, Sverige
customerservice.se@myworld.com

 

Returer skickas till:
myWorld.com - Returns
Triester Straße 280
8055 Graz
Österrike

10. REKLAMATION

10.1. Du har rätt att inom tre år efter mottagande av varan reklamera fel om du meddelar oss om felet i varan inom en rimlig tid efter upptäckten av felet. Om du reklamerar inom två månader efter upptäckten av felet anses detta vara inom rimlig tid.

 

10.2. Om den reklamerade varan bedöms som felaktig, har du rätt till avhjälpande eller omleverans om vi kan ombesörja detta utan orimliga kostnader. Dina lagstadgade rättigheter vid fel påverkas inte av detta. För att en vara ska kunna betraktas som felaktig måste felet ha uppkommit före köpet. Om du har reklamerat en vara inom 6 månader efter köpet, antas att felet förelåg redan innan köpet om vi inte kan motbevisa detta. Om reklamationen görs senare än 6 månader efter köpet, har du bevisbördan för att felet förelåg redan före köpet.

 

10.3. Om du vill göra en reklamation kontakta:

myWorld Sweden AB
c/o Wenner-Gren Center
Sveavägen 166, vån. 5
113 46 Stockholm, Sverige
customerservice.se@myworld.com

 

11. TULL

Huruvida myWorld erbjuder leverans till länder utanför Europeiska unionen framgår av produktbeskrivningen. Om du beställer produkter hos myWorld för leverans utanför EU och myWorld erbjuder leverans till dessa orter kan du behöva betala importtullar och -skatter som tas ut när paketet kommer fram till destinationen. Du måste betala alla ytterligare avgifter för tullbehandlingen, myWorld har inget inflytande över dessa avgifter. Tullbestämmelserna är väldigt olika i olika länder, kontakta därför din lokala tullmyndighet för närmare information. Beakta dessutom att du vid beställningen hos myWorld betraktas som importör och är skyldig att följa alla lagar och förordningar i landet där du erhåller produkterna. Skyddet för dina uppgifter är viktigt för myWorld och myWorld vill göra dig uppmärksam på att vid gränsöverskridande leveranser kan tullmyndigheten öppna och undersöka paketet.

 

12. MYWORLDS ANSVAR

12.1. myWorld ansvarar obegränsat för skador på liv, kropp eller hälsa som beror på uppsåtligt eller oaktsamt åsidosättande av skyldigheter från myWorld sida. Om myWorld har levererat en felaktig vara eller tillhandahållit en felaktig tjänst har du dessutom rätt att göra gällande dina anspråk på grund av fel enligt lag.

 

12.2. Även för andra skador som beror på uppsåtligt åsidosättande av skyldigheter från myWorlds sida ansvarar myWorld obegränsat. Ett uppsåtligt åsidosättande av skyldigheter föreligger om myWorld eller myWorlds representanter avsiktligen, d.v.s. medvetet och med avsikt, inte fullgör en skyldighet.

 

12.3. För andra skador som beror på grovt oaktsamt åsidosättande av skyldigheter från myWorlds sida är myWorlds ansvar begränsat till typiska och förutsägbara skador. Ett grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter föreligger om myWorld eller myWorlds representanter inte fullgör en skyldighet genom flagrant oaktsamhet, d.v.s. om beteendet kraftigt avviker från den normala omsorg som kan förväntas.

 

12.4. För skador som beror på oaktsamt åsidosättande av normalgraden av sådana avtalsskyldigheter som är av grundläggande betydelse för avtalets rimliga och korrekta fullgörelse och vars efterlevnad köparen följaktligen förlitar sig på och får förlita sig på (huvudförpliktelser), är myWorlds ansvar begränsat till typiska och förutsägbara skador.

 

12.5. Om myWorlds ansvar är begränsat eller uteslutet, gäller begränsningen eller uteslutandet även i fråga om personligt ansvar för myWorlds medarbetare, juridiska företrädare och representanter.

 

12.6. Övriga krav på skadestånd är uteslutna, med förbehåll för punkt 12.7 nedan. Detta gäller i synnerhet för strikt ansvar för ursprungliga fel.

 

12.7. Ansvarsbegränsningarna och ansvarsfriskrivningarna enligt punkterna 12.1 till 12.6 inskränker inte myWorlds ansvar enligt den tvingande lagstiftningen i produktansvarslagen.

 

12.8. Användaren har möjlighet att sortera de valda produkterna efter olika kriterier (t.ex. efter pris). myWorld ansvarar dock inte för eventuella fel vid sorteringen av de erbjudna produkterna.

 

13. TILLÄMPLIG LAG

Svensk rätt gäller under uteslutande av den internationella köplagen (CISG) och den internationella privaträtten. Exklusivt forum för eventuella tvister om eller i samband med dessa allmänna affärsvillkor är Stockholms tingsrätt. Som konsument har du rätt att välja mellan behörig domstol där du har din hemvist och domstolen där myWorld har sitt säte. Även om svensk lag är tillämplig på denna affärsrelation kan du åberopa de tvingande konsumenträttsliga föreskrifterna i det land där du har din stadigvarande vistelseort om detta land är medlem i EU. I detta fall kan du välja om du vill göra gällande de anspråk som du enligt konsumentsskyddsreglerna har i samband med dessa användarvillkor i Sverige eller i det EU land där du bor.

Klagomål/tvistlösning på nätet/medlingsförfarande

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet: ec.europa.eu/consumers/odr/. myWorld eftersträvar att lösa eventuella tvister om detta avtal i samförstånd. Därutöver är myWorld inte skyldigt att delta i ett medlingsförfarande och kan inte heller erbjuda dig deltagande i ett sådant förfarande.

I förekommande fall deltar dock din leverantör vid ett medlingsförfarande. Detta kan du se på respektive leverantörs webbplats under ”Impressum” eller allmänna affärsvillkor.

 

14. ÖVRIGT

För övrigt hänvisar vi till vår förklaring om skydd för personuppgifter och vår information om cookies och internetbaserad annonsering som finns på se.myworld.com.

Vi använder oss av Cookies för att underlätta ditt webbplatsbesök och förbättra användarvänligheten på vår hemsida. Klicka på "Acceptera Cookies"! Mer utförlig information hittar du i vår Integritets- och sekretesspolicy.
Som Cashback-medlem får du pengar tillbaka vid det här köpet och kan samla värdefulla Shopping Points. Är du inte medlem?
Benefit Voucher
Detta erbjudande är exklusivt för kunder som har tillgång til en Benefit Voucher.Benefit Voucher kan endast köpas av Lyconet Marketers från www.lyconet.com.
Som Cashback-medlem får du pengar tillbaka vid det här köpet och kan samla värdefulla Shopping Points. Är du inte medlem?