Användarvillkor för myWorld marknadsplats – Terms of Use

  1. Följande användarvillkor reglerar användningen av denna webbplats av myWorld Sweden AB, c/o Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, vån. 5, 113 46 Stockholm, organisationsnummer 556851-9481, (nedan kallad ”myWorld”) och tillgången till myWorld marknadsplatsen. myWorld har överlåtit den tekniska driften av myWorld marknadsplatsen och den logistiska och operativa administrationen av beställningar till mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Österrike, företagsregistreringsnr. FN 389134g. Om du gör köp på myWorld marknadsplatsen gäller för dig förutom dessa användarvillkor även köpevillkoren på se.myworld.com.

  2. Användare av denna webbplats förklarar sig införstådda med dessa användarvillkor och godkänner att myWorld inte i något fall kan hållas ansvarigt för användningen av webbplatsen.

  3. myWorld förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av webbplatsen eller hela utbudet och att tidvist eller slutgiltigt upphöra med publiceringen, i synnerhet om det fortsatta tillhandahållandet av tjänsten eller delar av tjänsten inte längre är ekonomiskt rimligt för tillhandahållaren.

 

1.    LICENS OCH TILLTRÄDE 

1.1. Under de förutsättningar som anges i dessa användarvillkor ger myWorld dig en licens för tillträde och användning av myWorld marknadsplats. Du får bara använda tillträdet för privata ändamål, d.v.s. bara för ändamål som inte har samband med verksamheten i ett företag. Licensen är inte överlåtbar och gäller endast för användningen av myWorld marknadsplats.

 

1.2. Licensen ger dig ingen rätt att registrera eller använda produktinformation, beskrivningar eller priser eller att ladda ner eller kopiera innehåll eller kontoinformation, att syssla med datamining eller att använda botar eller andra liknande datainsamlings- eller extraktionsprogram.

 

1.3. Vid användningen av myWorld marknadsplats får du inte utan uttryckligt medgivande från myWorld kränka, inskränka eller begränsa myWorlds upphovsrätt.

 

1.4. myWorld ger minderåriga, d.v.s. personer som inte har fyllt 18 år och inte har full rättslig handlingsförmåga, ingen tillgång till myWorld marknadsplats.

 

1.5. Affärsförbindelsen mellan dig och myWorld respektive licensen för användningen av myWorld marknadsplatsen ingås genom att myWorld bekräftar din registrering på den e-postadress som du har angett vid registreringen.

 

1.6. Registreringen på myWorld marknadsplats och användningen av denna är kostnadsfri. myWorld tar inte betalt för dessa tjänster.

 

2.    DITT KONTO

2.1. Du kan bara sköta dina köp på myWorld marknadsplatsen via ditt befintliga myWorld-konto (se punkt 1 i dessa användarvillkor). Du kan använda ditt konto ända tills du själv raderar eller låter radera kontot eller tills kontot raderas av oss eller vi lägger ner marknadsplatsen.

 

2.2. myWorld kan radera ditt marknadsplats-konto i synnerhet av följande synnerliga skäl:

i. om du använder kontot på ett sätt som är ägnat att avbryta, skada eller på annat sätt påverka (t.ex. genom skadlig mjukvara) myWorld marknadsplatsen eller tillgången till den,

ii. om du använder kontot på ett sätt som strider mot dessa affärs- och användarvillkor,

iii. om du använder kontot för bedrägliga ändamål eller i samband med ett brott eller lagstridiga aktiviteter, i synnerhet penningtvätt eller bedrägeri,

iv. om du använder kontot för ofredande eller för att orsaka obehag eller rädsla, eller,

v. om du använder marknadsplatsen för att göra reklam för eller erbjuda varor och tjänster från andra webbplatser.

 

2.3. Vid radering av kontot slutar användarvillkoren att gälla mellan dig och oss, varvid myWorld med omedelbar verkan drar in licensen för tillträde och användning av myWorld marknadsplatsen. Du får information om detta av oss per e-post. Oaktat detta fortsätter dock bestämmelserna enligt punkt 4 (ansvar) att gälla.

 

2.4. Därutöver kan myWorld även göra en ordinarie uppsägning av din licens för användningen av myWorld marknadsplatsen och därmed ditt användarkonto med en uppsägningstid på en månad. Du får meddelande om den ordinarie uppsägningen av ditt marknadsplats konto per e‑post.

 

2.5. När du använder ditt myWorld-konto, är du ansvarig för ditt lösenord och för att sekretessen för ditt konto upprätthålls samt för begränsningen av tillgången till din dator och dina mobila enheter och du förklarar dig införstådd med att du är ansvarig för alla aktiviteter som vidtas på ditt konto eller med ditt lösenord. Du är, även i ditt eget intresse, skyldig att skydda och hemlighålla inloggningsuppgifterna till ditt konto och din dator eller andra mobila enheter från obefogat tillträde från tredje part.

 

2.6. Du ska utan dröjsmål anmäla stöld, förlust, missbruk eller annan icke godkänd användning av myWorld-kontot per e-post till customerservice.se@myworld.com.

 

2.7. Du är skyldig att lämna myWorld sanningsenliga uppgifter och, om det inträffar ändringar, registrera dessa på ”Mitt konto” eller meddela myWorld per e-post på adressen customerservice.se@myworld.com. Om du inte uppfyller ovannämnda skyldigheter utgör detta synnerliga skäl för myWorld att radera kontot enligt denna punkt.

 

3.    IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1. Hela det innehåll som finns eller tillhandahålls på myWorld marknadsplatsen, exempelvis text, grafik, logotyper, knapp-ikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och datasamlingar, skyddas av immateriella rättigheter, exempelvis upphovsrätt och varumärkesrätt, och innehas uteslutande av myWorld eller den tredje part som har levererat eller tillhandahållit innehållet.

 

3.2. Utan uttryckligt skriftligt samtycke från myWorld får du inte systematiskt extrahera och/eller återanvända delar av en myWorld-tjänst. I synnerhet får du inte utan uttryckligt skriftligt samtycke från myWorld använda datamining, botar, data crawling eller liknande datainsamlings- eller extraktionsprogram för att extrahera väsentliga delar av myWorld marknadsplatsen för återanvändning (oavsett om detta sker en eller flera gånger). Vidare får du inte utan uttryckligt skriftligt samtycke från myWorld upprätta och/eller publicera en egen databas som innehåller väsentliga delar av en tjänst från myWorld (exempelvis myWorld priser eller produktinformation).

 

3.3. myWorlds grafik, logotyper, rubriker, knapp-ikoner, script och tjänstenamn som finns i en myWorld-tjänst eller har ställts till förfogande genom den är varumärkes- och känneteckenrättigheter som tillhör myWorld. myWorlds varumärkes- och känneteckenrättigheter får inte användas i samband med en produkt eller tjänst som inte tillhör myWorld på ett sätt som medför en förväxlingsrisk för kunderna eller som nedvärderar eller misskrediterar myWorld.

 

3.4. Alla andra varumärken och kännetecken som inte ägs av myWorld och som publiceras i en myWorld-tjänst är respektive innehavares egendom. myWorld respekterar tredje parts ensamrätter. Om du anser att dina ensamrätter har använts på ett sätt som ger anledning att befara ett intrång, meddela myWorld på customerservice.se@myworld.com.

 

4.    MYWORLDS ANSVAR

4.1. myWorld eftersträvar ständigt att säkerställa att myWorld marknadsplatsen är tillgänglig utan avbrott och att överföringar är felfria. Men detta kan på grund av internets beskaffenhet inte garanteras. Även din åtkomst till myWorld marknadsplatsen kan då och då vara avbruten eller begränsad för att möjliggöra service och underhåll, att lägga in nya anordningar eller tjänster eller på grund av force majeure som ligger utanför tillhandahållarens kontroll och därför inte heller faller under dennes ansvar. myWorld försöker begränsa frekvensen och varaktigheten av varje sådant tillfälligt avbrott eller sådan inskränkning. Om myWorld har levererat en felaktig vara eller tjänst har du rätt att göra dina anspråk på grund av fel gällande enligt lag. Reklamationer ska riktas till:

 

myWorld Sweden AB
c/o Wenner-Gren Center
Sveavägen 166, Etage 5
113 46 Stockholm, Schweden
customerservice.se@myworld.com

 

4.2. myWorld har obegränsat ansvar för skador i samband med användningen av myWorld marknadsplatsen och dess tjänster och produkter om skadan beror på uppsåtligt eller grovt oaktsamt åsidosättande av skyldigheter från myWorlds sida eller en juridisk företrädare eller representant för myWorld. Ett uppsåtligt åsidosättande av skyldigheter föreligger om myWorld eller myWorlds representanter avsiktligen, d.v.s. medvetet och med avsikt, inte fullgör en skyldighet. Ett grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter föreligger om myWorld eller myWorlds representanter inte fullgör en skyldighet genom flagrant oaktsamhet, d.v.s. om beteendet kraftigt avviker från den normala omsorg som kan förväntas.

 

4.3. Skadeståndsanspråk mot myWorld som inte beror på uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter från myWorld eller någon av myWorlds juridiska företrädare eller representanter och som gäller materiella eller ideella skador (exempelvis utebliven vinst, onödiga kostnader, skador på grund av förlorad data, anspråk på återbetalning, advokatkostnader eller kostnader för avtalsupprättande) som har uppkommit på grund av användningen av den presenterade informationen eller användningen av felaktig eller ofullständig information är uteslutna.

 

4.4. Vidare är myWorld inte ansvarigt för hyperlänkar och innehållet i dem. myWorld garanterar inte att hyperlänkarna är aktuella, korrekta, fullständiga, lagliga eller håller någon bestämd kvalitet. Allt ansvar för detta bärs av tillhandahållaren av den webbplats som det länkas till. myWorld har inget inflytande på den aktuella eller framtida utformningen, innehållet eller upphovsmannaskapet för hyperlänkarna. Därför distanserar sig myWorld uttryckligen från innehållet i alla hyperlänkar som har ändrats efter att länken har upprättats samt för utomståendes inlägg i kommentarsfält, diskussionsforum eller mailinglistor som myWorld driver. Det är inte rimligt att upprätthålla ständig kontroll av innehållet på de webbplatser som det länkas till utan att det finns några konkreta indikationer för ett lagbrott; länkarna raderas dock omgående om ett lagbrott blir känt.

 

4.5. För eventuella lagstridiga gärningar eller information genom elektroniska hänvisningar som leder från den här webbplatsen till andra erbjudanden på World Wide Web samt för innehåll som leverantörer lägger ut på myWorld marknadsplats ansvarar myWorld bara vid faktisk kännedom och om myWorld inte agerar efter en rimlig tidsfrist för att ta bort informationen eller spärra åtkomsten till denna information. Diskriminerande, anstötligt, moraliskt förkastligt eller lagstridigt innehåll kan när som helst avlägsnas av myWorld.

 

4.6. Ansvarsbegränsningarna i dessa villkor ska ses som en del av interneterbjudandet. Om delar eller enskilda formuleringar i denna text inte, inte längre eller inte helt skulle motsvara gällande rättsläge, berörs övriga delar av dokumentet inte av detta vad gäller innehåll eller giltighet.

 

5.    TREDJE PARTS ERBJUDANDE

5.1. myWorld erbjuder företagare och juridiska personer (”leverantör”) möjligheten att använda myWorld marknadsplatsen för att sälja varor eller erbjuda tjänster. Företagare är fysiska eller juridiska personer som har varuförsäljning som en del av verksamheten i företaget, d.v.s. varje varaktigt inrättad organisation med självständig ekonomisk verksamhet även om den inte har något vinstsyfte.

 

5.2. Följaktligen kan andra personer än myWorld utföra tjänster eller sälja sitt sortiment på denna webbplats. Vidare tillhandahåller myWorld länkar till associerade företag och vissa andra företag. myWorld är inte ansvarigt för undersökning och utvärdering av dessa erbjudanden eller webbplatser och garanterar inte att innehållet är korrekt eller att erbjudandena från dessa företag eller innehållet på deras webbplatser är felfria eller att de är lagenliga eller funktionsdugliga. myWorld skickar de användaruppgifter som är nödvändiga för köpets genomförande och uppgifterna för affärstransaktionerna till leverantören vars vara eller tjänst slutkunden vill beställa. För övrigt handlägger leverantören hela köpet. Du får information om vem som säljer produkten i produktinformationen under ”Säljs av“.

 

5.3. myWorld ställer endast information och tekniska ramvillkor till användarnas förfogande, men gör inga rättsligt bindande anbud. Anspråk baserade på avtal mellan användare och leverantörer kan inte göras gällande gentemot myWorld. myWorld blir inte avtalspart i de avtal som sluts mellan användarna och leverantörerna. Fullgörandet av avtal slutna via myWorlds plattform sker uteslutande mellan kunderna och leverantörerna.

 

5.4. myWorld ansvarar inte för skador som kan uppkomma vid användningen av myWorld marknadsplats genom fel, förseningar eller avbrott i överföringen, vid störningar i de tekniska anläggningarna, förlust och radering av data, virus eller på annat sätt, utom om dessa har förorsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet av myWorld eller om det rör sig om skada på liv, kropp eller hälsa.

 

5.5. myWorlds ansvar är begränsat till avtalstypiska förutsebara skador. Vi har inget ansvar för utebliven vinst, besparingar, skador på grund av tredje parts anspråk och för övriga indirekta och direkta följdskador.

 

6.    INFORMATION OM ÅNGERRÄTTEN

Du kan ångra ingåendet av detta avtal inom 14 dagar utan att ange något skäl.
Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet sluts (se punkt 1.5).

Inga särskilda formkrav finns för ångerförklaringen. Tidsfristen har i vart fall hållits om du avger och skickar ångerförklaringen innan utgången av tidsfristen. Ångerförklaringen ska ställas till:

MyWorld Sweden AB, c/o Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, vån. 5, 113 46 Stockholm, Sverige, customerservice.se@myworld.com.

Du kan även lämna din förklaring på det därför avsedda formuläret som du hittar på: se.myworld.com. Du kan också utöva din ångerrätt genom att använda standardformuläret som finns på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) och skicka det till oss (per post eller e-post).

Följder av utövandet av ångerrätten:

Genom utövandet av ångerrätten avslutas avtalsförhållandet mellan dig och myWorld och dina skyldigheter enligt detta avtalsförhållande upphör.

 

7.    ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

7.1. Svensk rätt gäller under uteslutande av den internationella köplagen (CISG) och den internationella privaträtten. Exklusivt forum för eventuella tvister om eller i samband med dessa allmänna affärsvillkor är Stockholms tingsrätt. Som konsument har du rätt att välja mellan behörig domstol där du har din hemvist och domstolen där myWorld har sitt säte. Även om svensk lag är tillämplig på denna affärsrelation kan du åberopa de tvingande konsumenträttsliga föreskrifterna i det land där du har din stadigvarande vistelseort om detta land är medlem i EU. I detta fall kan du välja om du vill göra gällande de anspråk som du enligt konsumentsskyddsreglerna har i samband med dessa användarvillkor i Sverige eller i det EU‑land där du bor.

 

7.2. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet: ec.europa.eu/consumers/odr/. myWorld eftersträvar att lösa eventuella tvister om detta avtal i samförstånd. Därutöver är myWorld inte skyldigt att delta i ett medlingsförfarande och kan inte heller erbjuda dig deltagande i ett sådant förfarande.

Vi besvarar gärna ytterligare frågor om dessa användarvillkor eller våra allmänna affärsvillkor på

 

myWorld Sweden AB
c/o Wenner-Gren Center
Sveavägen 166, vån. 5
113 46 Stockholm, Sverige
Organisationsnummer: 556851-9481
Telefon: 0046 (0)8-509 06 888
Fax: 0046 (0)8-509 06 880
E-Mail: customerservice.se@myworld.com

 

Momsregistreringsnummer: SE556851948101

 

Vi använder oss av Cookies för att underlätta ditt webbplatsbesök och förbättra användarvänligheten på vår hemsida. Klicka på "Acceptera Cookies"! Mer utförlig information hittar du i vår Integritets- och sekretesspolicy.
Som Cashback-medlem får du pengar tillbaka vid det här köpet och kan samla värdefulla Shopping Points. Är du inte medlem?
Benefit Voucher
Detta erbjudande är exklusivt för kunder som har tillgång til en Benefit Voucher.Benefit Voucher kan endast köpas av Lyconet Marketers från www.lyconet.com.
Som Cashback-medlem får du pengar tillbaka vid det här köpet och kan samla värdefulla Shopping Points. Är du inte medlem?